วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งนายก (อวท.) ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 67 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายก อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงการใช้สิทธิ์ หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง และเพื่อให้นักศึกษาเคารพกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การสร้างวินัยในตนเอง รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี วิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับพรรคที่ได้รับคะแนนผลการเลือกตั้งให้เป็นนายก (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ได้แก่ พรรคพร้อมพัฒนา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลับหน้าที่ผ่านมา