วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เดิมชื่อ โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ได้เปิดการเรียนการสอนในแผนกพาณิชนกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาบัญชี ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 ได้ขยายเปิดการเรียนการสอนในแผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ โดยมี ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
                    และในปีการศึกษา 2555 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
                    ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 ถนน โชคชัย - เดชอุดม แขวง/ตำบล บ้านใหม่ เขต/อำเภอ หนอบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30190
                    โทรศัพท์ 0-4408-1048 , 0-4408-1049 , 0-4449-0112  โทรสาร 0-4449-0112
                    E-mail : stc.korat@gmail.com Website : smtech.ac.th ตั้งอยู่ในเขตพื้ที่การศึกษาจังหวัด นครราชสีมา เขต(ที่) 2


      ชื่อโรงเรียน

                    ภาษาไทย :    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
                    ภาษาอังกฤษ :    Saimit Nakonratchasima Tecnology College


      สีประจำโรงเรียน (เขียว - ขาว)      ปรัชญา

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำความรู้ สู่อาชีพ"


ซึ่งมีความหมายของแต่ละคำ ดังนี้
                   ทักษะเยี่ยม หมายถึง การตระหนักถึงความสามารถที่นำไปปฏิบัติด้วยความชำนาญ เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาอาชีพ
                   เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรม จริยธรรม
                   นำความรู้ หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถ คิดวิเคราะห์เป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์ไม่ผิดต่อกฎหมาย
                   สู่อาชีพ หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพอิสระ และในสถานประกอบการ เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว


      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน      ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นราชพฤกษ์


      เพลงประจำโรงเรียน