วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
เป้าหมาย

1. นักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี คิดเป็นรั้อยละ 90 %

3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน สมศ. (ระดับดี)

4. ผลการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย มีความมั่นคงยั่งยืนและเป็นองค์กรแแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization)