วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
วิสัยทัศน์          เป็นสถาบันอาชีวะชั้นนำ ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมืออาชีพ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN