วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ควบคู่การปฏิบัติ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ

4. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

  (Leaning Organization)