วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
อาจารย์ แผนกพาณิชยกรรม

ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นายอนันต์ กันกระโทก
ปริญญาตรี
รองผู้อำนวยการ
08-7258-0749

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาววารุณี ฆ้องดอน
ปริญญาตรี
หัวหน้าแผนก
08-7250-6354

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวอรทัย ชัยโคตร
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน
0908285307

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวผกามาศ ใจบุญนอก
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน/งานสาขาธุรกิจค้าปลีก
0842593059

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นายกิตติธัช พลกระโทก
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน