วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อาชีวบริการ วัดบ้านบุกุดจอก

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ทางวิทยาลัยได้นำนักศึกษาสาขา ช่างยนต์ และสาขา คอมพวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ออกให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการตรวจเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ วัดบ้านบุกุดจอก ต.หนองหัวแรต บริการจำหน่ายผักสลัดจากชมรม ปุ๋ยใบไม้หมัก ถ่านไม้และน้ำปั่นให้กับผู้ที่มารับบริการกลับหน้าที่ผ่านมา