วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งนายก (อวท.) 66

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งประธาน อวท.) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงการใช้สิทธิ์ หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง และเพื่อให้นักศึกษาเคารพกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การสร้างวินัยในตนเอง รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี วิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับพรรคที่ได้รับคะแนนผลการเลือกตั้งให้เป็นนายก (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ พรรคร่วมสร้าง สาขาธุรกิจค้าปลีกกลับหน้าที่ผ่านมา